Personuppgifter
Pensus logotyp

Latinets "Pensus" kan översättas till "värdefull" och det är precis vad vi strävar efter att vara för våra kunder

-

En värdefull partner!

Pensus AB, 556839-9942,

Säte Härryda, Godkänd för F-Skatt


Copyright © Pensus AB 2011-2021

All Rights Reserved
Läs vår Personuppgiftspolicy härHantering av personuppgifter

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR om hur vi hanterar personuppgifter. Här beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder, för vilka ändamål och till vem vi kan komma att överlämna personuppgifter till inom ramen för vårt samarbete. Här kan du också läsa om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.


Vems personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter på kunder och andra som vi har ett affärsrelaterat samarbete med.


Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina personuppgifter:

 • Direkt från dig, t.ex. när du eller ditt företag/arbetsgivare ingår ett avtal med oss som kund eller (under)konsult, prenumererar på vår kommunikation, anmäler dig till en kurs eller söker jobb
 • Från andra källor, t.ex. affärspartners
 • Från offentligt tillgängliga källor


På vilka grunder samlar vi in dina personuppgifter?

De legala grunderna för behandling av dina personuppgifter är:

 • Fullgörande av ett avtal, t.ex. att tillhandahålla våra tjänster för vår kund eller få tjänster från våra leverantörer
 • Uppfylla skyldigheter som åläggs oss genom lagar och förordningar, t.ex. att betala skatter
 • Samtycke, t.ex. om du anmäler dig för att prenumerera på information från oss eller anmäler dig till en av våra kurser
 • Vårt berättigade intresse, t.ex. att kunna bedriva vår verksamhet, men endast om vårt intresse tydligt väger tyngre än din rätt till skydd av personuppgifter.


Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administrera våra uppdrag
 • Upprätthålla ett kundregister
 • Uppfylla skyldigheter enligt lagar och förordningar
 • Tillhandahålla våra tjänster
 • Ta emot tjänster från leverantörer
 • Marknadsföringsaktiviteter
 • Rekrytering


Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi kan behandla är bland annat följande

 • Grundläggande information såsom förnamn, efternamn, det företag eller den organisation du arbetar för, din titel eller tjänst
 • Kontaktuppgifter, t.ex. din e-postadress, postadress och telefonnummer
 • Ekonomisk information om ditt företag/arbetsgivare
 • Information som du tillhandahåller när du deltar i kurser eller möten
 • Personuppgifter som tillhandahålls av eller för våra kunders räkning eller som genereras av oss när vi utför tjänster för våra kunder
 • Övriga personuppgifter kopplade till dig som du tillhandahåller eller som vi kan inhämta för att uppfylla ändamålen och baserat på den grund som beskrivs ovan


Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag vid behandling av dina personuppgifter i enlighet med ändamålen. Vi kommer att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade om de överlämnas till en tredje part. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålen kommer vi att upphöra med behandlingen av dem och ta bort dem ur våra register. Vi kommer dock att fortsätta med behandlingen av personuppgifter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.


Dina rättigheter

Du har rätt till:

 • Information om och tillgång till dina personuppgifter
 • Rättelse av dina personuppgifter
 • Radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”)
 • Begränsning av viss behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot viss behandlingen av dina personuppgifter
 • Ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, där det är tekniskt möjligt, få dina personuppgifter överförda till en annan organisation
 • Lämna in ett klagomål hos Datainspektionen


Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss med ditt ärende via länken nedan. Det kan däremot finnas omständigheter som begränsar dina rättigheter, framför allt om dina personuppgifter måste behandlas av oss för att vi skall kunna uppfylla de skyldigheter som vi åläggs genom lagar och förordningar.


Kontakt

Samtliga frågor om vår behandling av dina personuppgifter skickar du via vår kontaktsida.